Sök på turistmål.se:
 

Klyftamon och Stora Gåsemossen

 Naturreservat  |   Skövde, Västra Götalands län

 

Beskrivning

Orörd skog
Naturreservatet Klyftamon ligger mellan Götene och Skövde, nordväst om Billingen. Det är ett mycket stort område med naturligt uppkommen barrskog och hydrologiskt opåverkade myrar. De vidsträcka skogarna och myrarna har bildat en välutvecklad skog-myr-mosaik. Terrängen är flack och höjer sig 30-50 meter över omgivande landskap.
Reservatet är opåverkat av trakthyggesbruk och det skogsbruk som har bedrivits har varit mycket skonsamt. Vägnätet är i det närmaste obefintligt och området har en utpräglad vildmarkskaraktär.
Hällmarkstallskogar är mycket brandbenägna och även Klyftamon har en historia med upprepade bränder. Den senaste riktigt stora branden inträffade 1808 men även senare har mindre bränder härjat området.
Träden har en maxålder av ca 125 år i större delen av området, men det finns bestånd av gammeltallar med en ålder av 150-180 år. Det finns gott om död ved av framförallt björk och asp vilka håller på att dö av.
Baltiska issjön
Klyftamon har ett mycket stort geologiskt värde för att förstå utvecklingen under tiden för den Baltiska issjöns tappning. På grund av tappningen kalspolades området och kvar finns hällmarker och blockfält.
Stora Gåsemossen är den största orörda mossen i Klyftamon och är täckt med lågvuxna tallar. I den östra delen finns ett sluttande kärr. I dess mitt rinner ett vattendrag fram under torven och bildar ytor av gungflyn. Dytåg, snip, ärtstarr, vitag och andra halvgräs har sin hemvist här.

Öppettider

Året runt

Priser

Gratis

Vägbeskrivning

Lättast nås området från Bjursjöarna, norväst om Lerdala. Parkering invid vägen.

 

Kategorisering

 

Funktioner