Sök på turistmål.se:
 

Ryds ängar och Åsen

 Naturreservat  |   Skövde, Västra Götalands län

 

Beskrivning

Ryds lövängar är belägna ca 500 m väster om Kärnsjukhuset. Området består främst av lövskogsklädda sluttningar omväxlande med betade hagmarker och ängar. Strax ovanför ängarna är Ryds grottor belägna vid diabasbranten. Sitt namn till trots består Ryds grottor inte av några grottor utan terrängen utgörs istället av höga diabaspelare och branta stup. Från platåkanten har man en förnämlig utsikt över trakten.
På våren kläs Ryds ängars vackra böljande betesmarker av gullvivor, mandelblom och körsbärsträd som står i vit skrud. Fina skogsbryn och dungar omger betesmarkerna. Hassel och hagtorn är viktiga för djurlivet. Betesmarkerna är till viss del gamla åkrar men tack vare betet ökar antalet växtarter stadigt. Blåsippor, vitsippor, vårlök, vårärt, violväxter och lungört pryder marken på våren.

Strax väster om en nyskapad våtmark, Stubbsjön, kan man se hamlade träd. I sluttningarna syns spår från forna tiders markanvändning som fornlämningar, gamla gårdstomter och odlingsrösen. Fågellivet är rikt med karaktärsarter som stenknäck, härmsångare och grönsångare. Rydsbäcken avgränsar området mot söder och bildar en fin liten kanjon genom kalkstenen. På vissa ställen i bäckfåran har smältvatten från inlandsisen skapat ursvarvningar (grytor).

I området finns flera promenadstigar. Parkering kan ske på flera ställen längs Rånnavägen.

 

Kategorisering

 

Funktioner