Sök på turistmål.se:
 

Björnlandet nationalpark

 Naturreservat  |   Åsele, Västerbottens län

 

Beskrivning

Nationalparker är den starkaste skyddsformen för bevarande av värdefull natur. Syftet med att bilda nationalparker är att bevara representativa delar av vår allra finaste natur åt kommande generationer.

I vårt län finns en nationalpark - Björnlandet.

Landets nationalparker

Björnlandet är en av 29 nationalparker i Sverige. En grundtanke är att landets nationalparker ska ge skydd åt naturliga, särskilt värdefulla områden som representerar Sveriges landskapstyper. Bestämmelserna om nationalparker finns i 7 kap. 2-3 §§ miljöbalken och i nationalparks-förordningen (1987:938). Nationalparker måste ligga på statligt ägd mark och regeringen fattar beslut om dem efter medgivande av riksdagen. Det är Naturvårdsverket som har huvudansvaret för planering och genomförande av nya nationalparker medan länsstyrelsen ansvarar för skötsel och förvaltning.
Björnlandet blir större

Under 2013 och 2014 förbereds en utökning av Björnlandet. Kulturlämningar är inventerade och brandhistoriken kartlagd. Nationalparken kommer bli både större och mer tillgänglig.
Nya entréer, leder och anläggningar kommer att byggas.
Ett spännande arbete har startat. Har du frågor kan du kontakta oss, se kontaktuppgifter till höger.
Björnlandet
- ett skogslandskap från svunnen tid

Björnlandet är en av Sveriges nationalparker - ett spännande landskap som bjuder på fina naturupplevelser. Knotiga gammeltallar ger området karaktär. Landskapet är kulligt på ett sätt som är typiskt i dessa trakter av Norrland. Håll ögonen öppna när du vandrar i parken. Du kan få se tjäder och lavskrika. Ibland seglar kungsörn och fjällvråk över parken.
Linnés skogar

Naturen i Björnlandet liknar den Linné såg under sin lappländska resa för drygt 250 år sedan. Skogen består mest av tall. Med undantag för riktigt gamla bjässar är trädåldrar kring 150 år vanligast. Nästan överallt i parken kan man hitta spår efter tidigare skogsbränder. Utmed stigen ses förkolnade träd och i vissa tallstammar övervallas gamla brandskador av ny ved. Dessa så kallade brandljud ger möjlighet att ta reda på exakt vilket år det brann. Med en särskild borr kan man ta ut ett prov och räkna sig bakåt i tiden med hjälp av trädets årsringar.
Spår av nybyggarliv

Skogen i Björnlandet kan te sig orörd av människor, men så är det inte. Här som nästan överallt i skogslandet har människor utnyttjat naturen för att försörja sig. De kulturspår som återstår i dag är inte särskilt iögonenfallande, men här och var kan man se små avverkningar efter brännved. På myrarna finns gamla myrhässjor kvar och i Angsjöbäcken finns spår efter timmerflottning.
Foto: Andreas Garpebring.
Skydd

Björnlandet har två olika former av skydd, det är både skyddat som en nationalpark och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarandeplanen i högerspalten kan du ta reda på varför just Björnlandet är skyddat genom Natura 2000.

 

Kategorisering

 

Funktioner